English Coming Soon...

Home

About Us

News

Events

Affiliations

Contact Us

 

 Parapijos Kunigui Liudui Miliauskui isvykus !

Prireikus kunigo patarnavimo kunigui Liudui Miliauskui nesant Cikagoje prasome pranesti Tarybos narei Aldonai Buntinaitei: namu tel. 773-776-4301 arba cell 312-479-7679